Salgsbetingelser

Salgsbetingelser for digitale produkter og abonnement:

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen, og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av digitale produkter og abonnement mellom næringsdrivende og forbrukere.

 

2. Partene

Selger er
Helseglad AS,
Adresse: Bygdinvegen 3785, 2953 Beitostølen,
E-post: [email protected],
Tlf.: 400 64 925,
Org.nr.: 914 517 915,
og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

 

3. Pris

Den oppgitte prisen for det digitale produktet eller abonnementet er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

 

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter umiddelbart etter at kjøperen har fullført betalingen og fått tilgang til det digitale produktet eller abonnementet.

 

5. Betalingen

Kjøperen blir belastet umiddelbart ved kjøp av det digitale produktet eller abonnementet.

Ved kjøp av abonnement blir kjøperen automatisk belastet for hver fornyelsesperiode på 12 måneder, med mindre abonnementet sies opp.

 

6. Tilgang til digitale produkter

Kjøperen vil få umiddelbar tilgang til det digitale produktet så snart betalingen er gjennomført.

 

7. Abonnement

Abonnementet gir kjøperen tilgang til det digitale produktet i en periode på 12 måneder fra kjøpsdatoen. Abonnementet fornyes automatisk for nye 12 måneder med mindre det sies opp av kjøperen. Det er ingen bindingstid på abonnementet.

 

8. Oppsigelse av abonnement og angrerett

Kjøperen kan når som helst si opp abonnementet. Oppsigelsen kan gjøres ved å logge inn på “min side” på nettstedet og følge instruksjonene for oppsigelse, eller ved å ta direkte kontakt med [email protected] Ved oppsigelse vil kjøperen beholde tilgangen til det digitale produktet ut den gjenværende perioden av de 12 månedene som allerede er betalt for.

Dersom kjøperen ønsker å benytte seg av angreretten, må dette skje innen 14 dager fra kjøpsdatoen. Angreretten gjelder kun dersom kjøperen ikke har lastet ned eller tatt i bruk det digitale produktet i løpet av angrefristen. Når det digitale produktet er lastet ned eller tatt i bruk, utløper retten til å trekke seg fra avtalen.

 

9. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfeller.

 

10. Mangel ved varen og konfliktløsning

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600 eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.